คณะกรรมการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 Minimize
คณะกรรมการอำนวยการ  
อธิการบดี ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กรรมการ
อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง กรรมการและเลขานุการ
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง ผู้ช่วยเลขานุการ
   
คณะกรรมการบริหารโครงการ  
ดร.ขนิษฐา รุจิโรจน์ ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข กรรมการ
อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ กรรมการ
อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ กรรมการ
อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน กรรมการ
นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข กรรมการ
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง กรรมการ
นายปวริศร เมธานันท์ กรรมการ
นายเฉลิมพล คำนิกรณ์ กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง กรรมการ
อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจิตติมา ช่างไม้ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 Locations of Support Units Minimize

ศูนย์การศึกษาไซเบอร์, สำนักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้อง 16-313 อาคาร 16 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์
โทร 02-649-5000 ต่อ 5052 Fax.02-259-2217

อีเมล : cec_3@swu.ac.th


 Technical/Support Staff Minimize

อาจารย์เรืองศักดิ์  ตระกูลพุทธิรักษ์ 
(Mr.ruangsak tragoonputtiruks)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  02-649-5000 ต่อ 8617 (คณะวิทยาศาสตร์)
อีเมล :
ruangsak@swu.ac.th

อาจารย์สุพิมพ์  วงษ์ทองแท้ 
(Miss.supim wongtongtfir)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์
โทรศัพท์ :  02-649-5000 ต่อ 250 (คณะสหเวชศาสตร์)
อีเมล : 
supim@swu.ac.th

นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
(Mr.Chaiwat Changkleong)
นักวิชาการคอมพิวเตร์
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 5052
อีเมล :
chaiwatc@swu.ac.th 

นายเฉลิมพล คำนิกรณ์
(Mr.Chalermpol  Kamnikorn)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ประจำองครักษ์)
โทรศัพท์ : 02-649-5700 หรือ 02-649-5000 ต่อ 1126
อีเมล :syumporn@swu.ac.th

นายปวริศร เมธานันท์
(Mr.Pawarit Methanan)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 5052
อีเมล :
pawarit@swu.ac.th

นางสาวจิตติมา ช่างไม้
(Miss Jittima Changmai)
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 02-649-5704 หรือ 02-649-5000 ต่อ 5048
อีเมล :
jittimac@swu.ac.th

 


 ติดต่อ Webmaster สอบถามข้อมูล เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ Minimize
Send

 

 ข้อแนะนำ Minimize

- กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและอีเมลที่สามารถติดต่อกลับได้
- กรุณาเลือกประเภทของเนื้อหาให้ถูกต้อง ได้แก่ ข้อเสนอแนะ ติดต่อ หรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์
- เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับหรือแจ้งให้ทราบในภายหลัง


Copyright © 2010 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.