SWU Hybrid Education Minimize

    SOT2  เป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ e-Learning ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังรายละเอียด

นโยบาย

 1. มหาวิทยาลัยมีแบบอย่างที่ดีในการจัดระบบการศึกษาแบบไฮบริด (SWU Hybrid
  Education System)
 2. มหาวิทยาลัยมีรายวิชาหรือหลักสูตรที่มีการจัดระบบการศึกษาแบบไฮบริดเพิ่มมากขึ้น
 3. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ที่เป็นผู้มีสมรรถนะด้านไอซีทีและสามารถประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่
  การจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. มหาวิทยาลัยมีนิสิตท่ีมีสมรรถนะด้านไอซีทีและสามารถนําไอซีทีไปใชเพื่อการพัฒนา
  ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่องได้
 5. มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสรางพื้นฐานไอซีทีที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัด
  การศึกษาแบบไฮบริดอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงเข้าสู่รายวิชาของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนระบบบริหารการเรียนการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หรือ การจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บ (web-based courses)
 2. เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์แก่ นิสิต และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม เอกสารวิชาการ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการจัดการความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานของโครงการและความริเริ่มที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
 5. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงองค์ความรู้รวมทั้งแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์

 SWU Hybrid Education System 2012 Minimize
ก้าวต่อไปในปีการศึกษา 2555

   ระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid Education System) ยังคงต้องก้าวต่อไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง ด้วยการมุ่งพัฒนาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ นั่นคือ การส่งเสริมให้มีจำนวนคณาจารย์และจำนวนรายวิชาบนระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มากขึ้น  ด้วยการให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนซึ่งยังไม่เคยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และอาจารย์ใหม่ซึ่งเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สอนใน มศว โดยสนับสนุนให้อาจารย์สามารถประยุกต์ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อการบูรณาการสอนในรายวิชาให้มากขึ้น และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) มีความหลากหลายในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น ในก้าวใหม่ที่มุ่งสู่คุณภาพอย่างมั่นคงนี้ มหาวิทยาลัยจึงเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนพื้นฐานการวิจัย เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งนับเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
  ในปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้จัดงบประมาณจำนวน 1.8 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาไฮบริด มศว โดยมอบให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าภาพจัด 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ  E-Learning ประกอบด้วย

 1. SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware (Srinakharinwirot Online Teaching & Learning 2 Round 4) เพื่อเพิ่มจำนวน E-Learning Courseware ในหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาคณาจารย์
  ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และนำไปใช้จริงในรายวิชา
 2. SOT2FM ครั้งที่ 3 : อาจารย์พี่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2 Faculty Mentor Round 3)
  เพื่อนำกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (Mentor) ได้มีโอกาสช่วยเหลือและพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ (Mentee) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 2  การเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาไฮบริด มศว
(SOT2BP ครั้งที่ 1 : Promoting Best Practice for SWU Hybrid Education System Round 1) เพื่อให้คณาจารย์หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน หรือ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาร่วมกันสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่ระบบการศึกษาไฮบริดของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ


 About Minimize

Copyright © 2010 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.