Minimize

การประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงระบบการจัดการศึกษาออนไลน์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16 (ประสานมิตร) และ
ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3 อาคารเรียนรวม สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์


 10 กุมภาพันธ์ 2553 Minimize

12.45 - 13.00 น.  ลงทะเบียน  
13.00 - 13.15 น. รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการศึกษาออนไลน์ มศว
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
 
13.15 - 14.15 น. ภาพรวมโปรแกรมอาจารย์พี่เลี้ยง SOT2 ประจำปีการศึกษา 2553
    โดย อาจารย์อุราพร ศุขะทัต
แผนกิจกรรมอาจารย์พี่เลี้ยง SOT2 ประจำปีการศึกษา 2553
     อภิปรายและรับฟังความคิดเห็น
 
14.15 - 14.30 น. แนะนำเว็บไซต์ SOT โฉมใหม่ 
     โดย ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน์
 
14.30 - 14.45 น. SWU ATutor Course Profile : มุมมองบนตัวเลขเพื่อก้าวใหม่ของการพัฒนา
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์
 
14.45 - 15.15 น. 2 มุมมองของอาจารย์และลูกศิษย์ 
     โดย อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์
 
15.15 - 15.45 น. SOT2 Support Services
อภิปรายและตอบข้อซักถาม
     โดย อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ 
           นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
           นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
 
15.45 – 16.00 น. สรุปและปิดการประชุม
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์
 


 Faculty Mentor Minimize

SOT Faculty Mentor


 Documents Minimize

Copyright © 2010 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.